Impressum / gegevens

 Algemene voorwaarden Interieurbouwbedrijf Admiraal


De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden


 

Artikel 1Geldigheid van deze voorwaarden.1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Interieurbouwbedrijf Admiraal, gevestigd  op Horionstraat 4, 6367 CZ te Voerendaal, hierna te noemen Interieurbouwbedrijf Admiraal, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Interieurbouwbedrijf Admiraal uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen of facturen, voor zover partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle samen hangende schriftelijke documenten die zijn gerelateerd aan de opdracht.1.2Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Interieurbouwbedrijf Admiraal voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.1.3  Bij  strijdigheid  tussen  deze  algemene  voorwaarden  en  de  door  opdrachtgever gehanteerde  algemene  voorwaarden,  prevaleren  deze  algemene  voorwaarden.  Detoepasselijkheid  van  door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk  uitgesloten.1.4  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van  toepassing.  Partijen  zullen  alsdan  overleggen  teneinde  nieuwe  bepalingen  ter vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor  zover  mogelijk  het  doel  en  de  strekking  van  de  oorspronkelijke  bepaling  in  acht wordt  genomen.1.5  Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en  Interieurbouwbedrijf Admiraal  deze algemene  voorwaarden  eenmaal  van  toepassing  zijn  verklaard,  stemt  opdrachtgever  in met  toepasselijkheid  van  deze  algemene  voorwaarden  op  eventuele  latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.2-1  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  aanvaardt  slechts  de  toepasselijkheid  van  algemene voorwaarden  van  contractpartners  en  /of  derden  als  deze  uitdrukkelijk  en  schriftelijk worden  overeengekomen.2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten detoepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Interieurbouwbedrijf Admiraalonverlet. De algemene voorwaarden  van Interieurbouwbedrijf Admiraal prevaleren.2.3 Inkoopvoorwaarden worden slechts door Interieurbouwbedrijf Admiraal aanvaard onderbovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemdetransactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die  inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3Aangenomen werk.3-1  Alle  offertes  ten  aanzien  van  aangenomen  werk  geschieden  volgens  een  gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe of doorgesproken (maat)afwijkingen zijn geen belemmering voor  betaling.3-2  Alle  werkzaamheden  worden  uitgevoerd  naar  de  opgegeven  maten,  tekening(en)  en bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit  artikel.3-3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen / offertes geldig tot 30 dagen na  dagtekening.

 

Artikel 4Aanbiedingen.4-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit deofferte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening.Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Interieurbouwbedrijf Admiraal gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen. 4-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Interieurbouwbedrijf Admiraal niet tot acceptatie van de opdracht.4-3  Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmaleuitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.4.4 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Interieurbouwbedrijf Admiraal gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Interieurbouwbedrijf Admiraal de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Interieurbouwbedrijf Admiraal dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

 

Artikel 5Afspraken.Afspraken  of  overeenkomsten  met  ondergeschikte  leden  van  het  personeel  van Interieurbouwbedrijf  Admiraal.  binden  de  laatste  niet,  voor  zover  ze  door  F.  Admiraal van  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  niet  schriftelijk  zijn  bevestigd.  Als  ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6Overeenkomst.6.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Interieurbouwbedrijf Admiraal door schriftelijke bevestiging van Interieurbouwbedrijf Admiraal.6.2  Elke met  Interieurbouwbedrijf Admiraal  aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat  Interieurbouwbedrijf Admiraal  van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever  zal  blijken,  zulks  uitsluitend  te  zijner  beoordeling.  Opdrachtgever  zal toestaan dat Interieurbouwbedrijf Admiraal zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.6.3Gegevens  betreffende  het  aangebodene  zoals  eigenschappen,  maten,  gewichten  e.d., alsmede  gegevens  in  drukwerken,  tekeningen,  afbeeldingen  e.d.  door Interieurbouwbedrijf  Admiraal  bij  de  aanbieding  verstrekt,  zijn  voor Interieurbouwbedrijf Admiraal  niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever  rust  de  plicht,  ervoor  zorg  te  dragen,  dat  drukwerken,  tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt  gedaan.6.4Het  risico  van  vergissingen  en  /  of  onjuistheden  bij  niet  schriftelijk  bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de  opdrachtgever.

 

Artikel 7Intellectuele eigendomsrechten.7.1  De  intellectuele  eigendomsrechten  op  alle  door  Interieurbouwbedrijf  Admiraalverstrekte  ontwerpen,  afbeeldingen,  tekeningen,  schetsen  en  modellen  worden uitdrukkelijk  door  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  voorbehouden.  Deze  zaken blijven  onvervreemdbaar  eigendom  van  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  en  mogen zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming  van  Interieurbouwbedrijf Admiraal niet  worden  gekopieerd,  openbaar  gemaakt,  vermenigvuldigd  of  aan  derden  ter beschikking morden gesteld dan wel  op enigerlei andere wijze te worden  gebruikt.7.2  De in het eerste  lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van  Interieurbouwbedrijf Admiraal  en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te  worden.7.3Voor  elke  in  strijd  met  deze  bepaling  verrichte  handeling  is  de  wederpartij  een gefixeerde  boete  verschuldigd  van  €  5.000,-  ,onverminderd  het  recht  vanInterieurbouwbedrijf Admiraal om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8Uitbesteding werk aan derden. Opdrachtgever machtigt  Interieurbouwbedrijf Admiraal  om de opdracht  door  een  door  heer  aan  te  wijzen  derde,  op  een  door  hem  gewenst  tijdstip  te  laten uitvoeren.

 

Artikel 9Aanbetaling.Interieurbouwbedrijf Admiraal  is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50 % te vragen. Of een ander percentage zoals deze zijn vast gelegd  in  een  offerte  of  opdracht  bevestiging.  Indien  door  een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde  van  Interieurbouwbedrijf Admiraalde  overeenkomst  wordt  ontbonden  heeft  de  opdrachtgever  het  recht  op  terugbetaling van de gedane  aanbetaling.

 

Artikel 10Verplichtingen van Interieurbouwbedrijf Admiraal.10.1  Interieurbouwbedrijf Admiraal  zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst  en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk  uitvoeren.10.2  Interieurbouwbedrijf Admiraal  aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor  het  werk  vereiste  vergunningen,  ontheffingen  en  toewijzingen,  tijdig  worden verleend of in bezit  zijn van de opdrachtgever.10.3Indien  tijdens  de  uitvoering  blijkt  dat  het  werk  –  door  een  niet  aan Interieurbouwbedrijf Admiraal te wijten oorzaak – slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd,  is  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  gehouden  de  noodzakelijke  geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te  voeren.

 

Artikel 11Verplichtingen van de opdrachtgever.11.1  De  opdrachtgever,  hieronder  tevens  begrepen  haar  medewerkers,  verstrekt  tijdig  alle documenten  en  gegevens,  zoals  navolgend  doch  niet  limitatief  aangegeven  onder  sub  at/m f, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht. a.   Over de   voor  de  opzet  van  het  werk  benodigde  gegevens,  en  goedkeuringen  (zoals vergunningen,  ontheffingen  en  Parkeer  ontheffingen  beschikkingen  enz.),  zo  nodig  in overleg met Interieurbouwbedrijf Admiraal. b.   Over het terrein of openbaar c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. c.   Over  voldoende  gelegenheid  voor  aanvoer,  opslag  en  /  of  afvoer  van  bouwstoffen, materialen en werktuigen. d.   Over  aansluitmogelijkheden  voor  elektrische  machines,  verlichting,  verwarming,  gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie. e.   Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort. f.   Over veiligheidsmensen bij  werkzaamheden langs wegen.11.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle  gegevens.11.3De  opdrachtgever  is  verplicht,  zonder  aanspraak  op  vergoeding,  water,  gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij  het werk aanwezig zijn.11.4  Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering  daarvan.11.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de  opdrachtgever  verantwoordelijk  is,  kunnen  de  daaruit  voor  Interieurbouwbedrijf Admiraal  voortvloeiende  schade  of vertragingsvergoedingen ( claims ) en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden  gebracht.

 

Artikel 12Extra onvoorziene kosten.12.1  In  alle  gevallen  wordt  door  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  onder  “grond”  of bodemspecie  verstaan,  niet  verontreinigde  grond  of  bodemspecie.  Alle  kosten  van verlet,  onderzoek,  verwerking  etc.  zullen  worden  doorberekend  aan  de  opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte  analyses.12.2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen, valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave  van  Interieurbouwbedrijf  Admiraal,  tenzij  de  opdrachtgever  van  te  voren schriftelijk  bij  de  opdracht  heeft  vermeld  dat  deze  stoffen  aanwezig  zijn  en Interieurbouwbedrijf  Admiraal  hiervoor  getekend  heeft  en  dus  op  de  hoogte  ervan  is gesteld, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

 

Artikel 13Prijzen.13.1   Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingenworden ingebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te  verlangen.13.2   Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen wordendoorberekend.13.3  Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een  wijziging in  de  overeenkomst  of  voortvloeit  uit  een  bevoegdheiddaartoe ingevolge de wet.

 

Artikel 14Materialen.14.1  Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde  eisen.14.2  Interieurbouwbedrijf Admiraal  stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te  keuren.  De  keuring  dient  te  geschieden  bij  de  aankomst  hiervan  op  het  werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt.  Interieurbouwbedrijf Admiraal is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.14.3  De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg  met  Interieurbouwbedrijf  Admiraal,  de  daaraan  verbonden  kosten  komen  voor rekening  van  opdrachtgever,  behalve  ingeval  van  afkeuring  door  een  gerenommeerdbedrijf, in welk geval de kosten voor rekening van Interieurbouwbedrijf Admiraal komen. Materialen welke  door  de  opdrachtgever  ter beschikking  zijn gesteld  worden  geacht te zijn  goedgekeurd.Op materialen welke door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld word geengarantie gegeven dit geld ook voor de garantie op de montage van geleverdeproducten/materialen.14.4  De  uit  het  werk  komende  materialen,  waarvan  de  opdrachtgever  heeft  verklaard  dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere  materialen  zulle  door  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  tenzij  anders overeengekomen  worden  afgevoerd,  en  kunnen  desgewenst  aan  Interieurbouwbedrijf Admiraal toevallen, eventueel onder gebondenheid van een billijke  verrekening. 14.5  Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Interieurbouwbedrijf Admiraal door geleverde materialen, geven geen reden tot  afkeuring.

 

Artikel 15Wijziging van de opdracht.15.1  Wijzigingen in de oorspronkelijke order / offerte van welke  aard ook, schriftelijk of mondeling  door  of  namens  de  opdrachtgever  aangebracht,  die  hogere  kosten veroorzaken  dan  waarop  bij  de  prijsopgave  kon  worden  gerekend,  worden  de opdrachtgever extra in rekening  gebracht.15.2  Door  de  opdrachtgever,  na  het  verstrekken  van  de  opdracht,  alsnog  verlangde wijzigingen  in  de  uitvoering  daarvan,  moeten  door  de  opdrachtgever  tijdig  en schriftelijk  aan  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  ter  kennis  zijn  gebracht  en  zijn  allen rechtsgeldig indien F. Admiraal deze heeft getekend. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de  opdrachtgever.15.3  Aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen  levertijd  dan  wel  voltooiing  van  de  uitvoering  door Interieurbouwbedrijf  Admiraal  wordt  overschreden,  hetgeen  door  de opdrachtgever wordt  aanvaard.

 

Artikel 16Meer- en minderwerk.16.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is  overeengekomen.16.2  De  opdrachtgever  heeft  het  recht  voor  of  tijdens  de  uitvoering  van  het  werk  hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal  voor  uitvoering  en  verrekening  in  aanmerking  komen.  Het  gemis  van  een schriftelijke  opdracht  laat  onverlet  de  aanspraken  van  de  opdrachtgever  op  de uitvoering, respectievelijk van  Interieurbouwbedrijf Admiraal  op de verrekening ervan, indien en voor  zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is  opgedragen.16.3  Door  Interieurbouwbedrijf Admiraal  te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden  gebracht.

 

Artikel 17Annuleren.17.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij  verplicht  de  door  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  reeds  aangeschafte  materialen  en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale  lasten  aan  te  nemen  en  te  betalen  en  is  hij  voorts  jegens  Interieurbouwbedrijf Admiraal  gehouden  tot  een  volledige  vergoeding  van  het  reeds  gepresteerde. Opdrachtgever  zal  eveneens  aan  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  als  schadeloosstelling verschuldigd  zijn  het  bedrag  van  1/3  van  de  overeengekomen  prijs.  Opdrachtgever vrijwaart Interieurbouwbedrijf Admiraal tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.17.2Onverminderd  het  vermelde  in  het  vorige  lid  van  dit  artikel  behoudt Interieurbouwbedrijf Admiraal  zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.17.3Het  al  of  niet  verlenen  van  subsidie,  financiering  en  andere  onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan  tussen  opdrachtgever  en  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  schriftelijk  anders  isovereengekomen.

 

Artikel 18Opleveringstermijnen.De  overeengekomen  opleveringstermijnen  zijn  geen  fatale  termijnen,  tenzij  uitdrukkelijk schriftelijk  anders  is  overeengekomen.  Bij  niet  tijdige  oplevering  dient  de  opdrachtgever Interieurbouwbedrijf Admiraal schriftelijk in gebreke te  stellen.18.1De  opleveringstermijnen  zijn  vastgesteld  in  de  verwachting,  dat  er  voor Interieurbouwbedrijf Admiraal  geen beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te  nemen.18.2De  opgegeven  termijnen  vangen  aan  na  ontvangst  van  getekende  offertes  of  opdracht bevestigingen  en  overeengekomen  vooruitbetalingen  van  50  %  of  anders  indien schriftelijk  overeengekomen  en  alle  door  de  opdrachtgever  of  andere  partijen  te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke  en  dat  de  plaats  waar  het  werk  dient  teworden  uitgevoerd,  naar  het  oordeel van  Interieurbouwbedrijf Admiraal  zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.18.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 19Oplevering.19.1Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop  Interieurbouwbedrijf Admiraal  zijn factuur indient / achter laat. Dit kan zowel per post of per mail zijn , dan wel  na  verloop  van  8  dagen  nadat  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  schriftelijk  aan  deopdrachtgever  heeft  medegedeeld  dat  het  werk  voltooid  is,  en  de  opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft  genomen.19.2Kleine  gebreken  zullen  door  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  zo  spoedig  mogelijk worden  hersteld  en  kunnen  geen  reden  tot  onthouding  van  goedkeuring  door  de opdrachtgever  opleveren.  Behoudens  het  herstel  van  de  hiervoor  genoemde  kleine gebreken, is  Interieurbouwbedrijf Admiraal  slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel  van  de  gebreken  die  hem  binnen  30  dagen  na  de  oplevering  schriftelijk  ter kennis  zijn  gebracht.  De  aan  deze  werkzaamheden  verbonden  kosten  zijn  voor rekening  van  de  opdrachtgever,  tenzij  de  oorzaak  aan  Interieurbouwbedrijf  Admiraalvalt toe te  rekenen.19.3Indien  een  bepaalde  datum  van  oplevering  is  overeengekomen,  wordt  deze automatisch  verlengd,  indien  stagnatie  optreedt,  welke  Interieurbouwbedrijf Admiraal niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht"  genoemd.

 

Artikel 20Overmacht.20.1Buitengewone  omstandigheden,  zoals  onder  andere  stormschade  en  andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele  of  gedeeltelijke  werkstakingen,  oproer,  oorlog  of  oorlogsgevaar  zowel  hier  te lande  als  in  het  land  van  herkomst  van  de  materialen,  uitsluitingen,  verlies  of beschadiging  van  goederen  bij  transport  naar  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  of  deopdrachtgever,  niet  of  niet  tijdige  levering  van  goederen  door  leveranciers  vanInterieurbouwbedrijf Admiraal, ex- en   importverboden,  gehele  of  gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van   enige  overheid,  brand,  storingen  enongevallen  in  het  bedrijf  of  in  de  middelen  van  vervoer  van  Interieurbouwbedrijf Admiraal, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die en wijziging in   de  feitelijke  omstandigheden meebrengen,  leveren  voor  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  overmacht  op,  die Interieurbouwbedrijf  Admiraal  ontheft  van  zijn  verplichting  tot  levering  c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op  schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.20.2  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  is  in  deze  of  dergelijke  gevallen  gerechtigd,  zulks geheel  te  zijner  eigen  beoordeling,  om  de  koopovereenkomst  c.q,  overeenkomst  tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat  de  buitengewone  omstandigheden  hebben  opgehouden  te  bestaan,  waarbij  de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 21Reclame.21.1  Opdrachtgever  is  verplicht  terstond  na  de  (op)levering  van  het  werk  c.q.  de goederen  deze  grondig  te  inspecteren  op  gebreken  en  bij  aanwezigheid  daarvan, Interieurbouwbedrijf Admiraal terstond schriftelijk op de hoogte te  brengen.20.2Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q.  opleveringInterieurbouwbedrijf Admiraal schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken,die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.20.3 Interieurbouwbedrijf Admiraal dient in staat te worden gesteld ingediende reclames tecontroleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld diedoor beide partijen dient te worden ondertekend.20.4  Indien  de  reclame  naar  het  oordeel  van  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  juist  is,  zal Interieurbouwbedrijf Admiraal  hetzij  een  billijke  schadevergoeding  betalen  tot  ten hoogste de netto factuurwaarde van  de geleverde goederen per onderdeel waarop van toepassing, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Interieurbouwbedrijf Admiraal.

 

Artikel 22Aansprakelijkheid.22.1  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  is  niet  aansprakelijk  voor  de  kosten,  schaden  en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel anderepersonen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische danwel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke; e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.22.2 Interieurbouwbedrijf Admiraal is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal  en  materieel,  alsmede  aan  het  werk  en  /  of  eigendommen  van  de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van  Interieurbouwbedrijf Admiraal  is  toe te wijzen of van hen, die door  Interieurbouwbedrijf Admiraal  te werk zijn  gesteld  en  in  dienst  zijn  bij  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  op  de  aan Interieurbouwbedrijf Admiraal opgedragen  werk(en).22.3 Interieurbouwbedrijf Admiraal zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van deschuld.22.4  Interieurbouwbedrijf Admiraal  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Interieurbouwbedrijf Admiraal is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige  gegevens.22.5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd  zijn,  op  het  werk  zijn  aangevoerd  draagt  de  opdrachtgever  de aansprakelijkheid  voor  alle  risico's  en  schaden,  van  welke  aard  ook,  die  kunnen ontstaan  aan  de  materialen,  installaties,  onderdelen  of  gereedschappen,  zoals ontvreemding,  brand,  waterschade  of  beschadiging,  zulks  onverminderd  de bevoegdheid  van  de  opdrachtgever  aan  te  tonen  dat  deze  het  gevolg  is  van nalatigheden aan de zijde van Interieurbouwbedrijf Admiraal.22.6  Voor  zover  in  deze  algemene  voorwaarden  niet  uitdrukkelijk  anders  is  bepaald, vervallen  vorderingsrechten  en  andere  bevoegdheden  van  opdrachtgever  uit  welke hoofde dan ook jegens  Interieurbouwbedrijf Admiraal  in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na  het moment waarop opdrachtgever bekend werd  of  redelijkerwijs  bekend  kon  zijn  met  het  bestaan  van  deze  rechten  en bevoegdheden.  Voormelde  vorderingsrechten  en  andere  bevoegdheden  van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Interieurbouwbedrijf Admiraal of te wel F. Admiraal te zijn gemeld.

 

Artikel 23Garantie. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek-  resp. importeurs-  of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 24Eigendomsvoorbehoud.24.1 Zolang Interieurbouwbedrijf Admiraal  geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Interieurbouwbedrijf Admiraal of te wel F. Admiraal.24.2  Interieurbouwbedrijf Admiraal  heeft tevens het recht deze  goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op  hem  de  schuldsaneringsregeling  ingevolge  de  Wet  Schuldsanering  Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt  gelegd.24.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn  de  opdrachtgever  verboden,  zolang  hij  niet  aan  zijn  betalingsverplichtingen heeft  voldaan.

 

Artikel 25Wanprestatie en ontbinding.25.1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds  in  gebreke  zijn  zonder  dat  enige  ingebrekestelling  vereist  is.  Onverminderd  het bepaalde  in  het  Burgerlijk  Wetboek  zal  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  ingeval  van wanprestatie  het  recht  hebben  zijn  verplichtingen  uit  de  gesloten  overeenkomst  op  te schorten,  de  overeenkomst  geheel  of  ten  dele  zonder  rechterlijke  tussenkomst  als ontbonden te verklaren, zulks te zijner  keuze.25.2  Partijen  hebben  het  recht  om  de  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang,  zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, indien: a.   De  andere  partij  één  of  meer  verplichtingen  voortvloeiende  uit  de  overeenkomst  niet nakomt  en  nadat  aan  hem  een  redelijke  termijn  is  gegund  om  alsnog  na  te  komen. Interieurbouwbedrijf  Admiraal  heeft  voorts  ingeval  opdrachtgever  een  of  meer verplichtingen  niet  nakomt  het  recht,  zulks  ter  zijner  keuze,  om  de  uitvoering  van  de overeenkomst op te schorten. b.   De  andere  partij  faillissement  aanvraagt  of  in  staat  van  faillissement  wordt  verklaard, surseance  van  betaling  aanvraagt  of  verkrijgt,  op  haar  de  schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan  wel  beslag  op  het  geheel  of  een  gedeelte  van  haar  eigendommen  c.q.  vermogen wordt gelegd. c.   De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d.   De  andere  partij  overgaat  tot  staking  of  overdracht  van  haar  bedrijf  of  van  plan  is Nederland te  verlaten.25.3  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  is  indien  hij  op  lid  2  van  dit  artikel  een  beroep  doet gerechtigd  om  enig  bedrag  verschuldigd  door  de  opdrachtgever  op  grond  van  door Interieurbouwbedrijf Admiraal reeds verleende  diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het echt van  Interieurbouwbedrijf Admiraal  op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 26Betaling. 26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 7 dagen na indieningvan de nota / factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.26.2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Interieurbouwbedrijf Admiraal te wordeningediend.26.3   Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen heeft Interieurbouwbedrijf Admiraal het recht de overeenkomst op teschorten.26.4   Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op. 26.5   Interieurbouwbedrijf Admiraal is gerechtigd indien de betaling van  het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan deopdrachtgever een rente ad. 5,0% per maand te berekenen, berekend vanaf de dag vande vervaltermijn van de  factuurdatum.26.6   Interieurbouwbedrijf Admiraal is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de   opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet   betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van(proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en  incassobureau.26.7   Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekendovereenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langeractueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voorRechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden debuitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en  bijstand.

 

Artikel 27Toepasselijk recht.Op  alle  door  Interieurbouwbedrijf  Admiraal  gesloten  overeenkomsten  en  /  of  verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het “Weens Koopverdrag” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 28Geschillen.28.1  Alle  geschillen  voortvloeiende  uit  de  tussen  partijen  gesloten  overeenkomsten, daaronder  begrepen  de  enkele  invordering  van  het  verschuldigde,  zullen  voor  de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van  Interieurbouwbedrijf Admiraal, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd  is.28.2  De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van  Interieurbouwbedrijf Admiraal  onverlet,  om  een  geschil  naar  aanleiding  van  een  aannemingsovereenkomst voor  te  leggen  aan  de  Raad  van  Arbitrage  voor  de  Bouwbedrijven  in  Nederland. Interieurbouwbedrijf  Admiraal  zal  een  voornemen  daartoe  schriftelijk  aan  de opdrachtgever kenbaar maken. Indien opdrachtgever het geschil niet door de Raad van Arbitrage doch de burgerlijke Rechter wenst te laten beslechten, dient zij zulks binnen een  termijn  van  twee  weken  na  ontvangst  van  het  bericht  van  Interieurbouwbedrijf Admiraal aan Interieurbouwbedrijf Admiraal kenbaar te maken.

 

Artikel 29Wijziging van de voorwaarden. Interieurbouwbedrijf Admiraal is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.Interieurbouwbedrijf  Admiraal  zal  de  gewijzigde  voorwaarden  tijdig  aan  de  opdrachtgever toezenden.  Indien  geen  tijdstip  van  inwerkingtreding  is  medegedeeld,  treden  wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.